Regulamin

1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 t.j. z późn. zm.) i określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem URL: dariuszwieclaw.pl (dalej: „Serwis”).
 2. Właścicielem i udostępniającym Serwis jest Dariusz Więcław, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dariusz Więcław – Trener personalny, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności: 60-361Poznań, ul. Wolsztyńska 13/3, NIP: 7812019944, REGON: 388715296, adres e-mail: kontakt@dariuszwieclaw.pl (dalej: „Usługodawca”).
2. Definicje
 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
 2. Materiały – wszelkie teksty, fotografie, elementy graficzne, materiały audiowizualne zamieszczone w Serwisie stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 3. Rejestracja – jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, na zasadach określonych w §6 Regulaminu, w celu korzystania z określonych w Serwisie Usług wymagających Rejestracji.
 4. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Serwisu i sklepu, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz Usługodawcy;
 5. Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem URL: dariuszwieclawz.pl;
 6. Strony – to Użytkownik oraz Usługodawca;
 7. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta przez i pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;
 8. Urządzenie końcowe – urządzenie elektroniczne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończenia sieci telekomunikacyjnych i umożliwiające przesyłanie danych oraz informacji;
 9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, szczegółowo opisane w §4 Regulaminu. Usługi mogą mieć charakter nieodpłatny lub płatny;
 10. Usługodawca – Dariusz Więcław, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Dariusz Więcław – Trener personalny, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca wykonywania działalności: 60-361Poznań, ul. Wolsztyńska 13/3, NIP: 7812019944, REGON: 388715296, adres e-mail: kontakt@dariuszwieclaw.pl.
 11. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu bądź w imieniu osoby prawnej, korzystająca z Serwisu lub z Usług lub z Usług płatnych w jakikolwiek sposób zgodny z prawem i Regulaminem. Użytkownikiem może być także osoba małoletnia lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem, że uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego;
 12. Wpis – wszelkie treści, w tym komentarze zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu.
3. Zasady korzystania z serwisu
 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej i zatwierdzenia kliknięciem stosownego adresu URL Serwisu lub z chwilą skorzystania przez Użytkownika z linków odwołujących do Serwisu z innych serwisów internetowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Serwisu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających Rejestracji jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania, bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 4. Korzystanie z niektórych Usług dostępnych w Serwisie (newsletter) może wymagać dokonania przez Użytkownika Rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dokonując Rejestracji Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola („checkbox”) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających Rejestracji.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych dostępnych w Serwisie następuje w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia na daną Usługę odpłatną, co następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty w wysokości określonej przez Usługodawcę w Serwisie i na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępności Serwisu w następujących przypadkach:
  a) w okresach wynikający z ograniczeń w dostępie narzuconych przez operatorów sieci, z których korzysta Użytkownik;
  b) w okresach awarii, w tym będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich;
  c) w okresie prac serwisowych.
 7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
4. Zasady świadczenia usług
 1. Zawierając umowę o świadczenie Usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik jest uprawniony do:
  a) przeglądania i odczytywania Materiałów zamieszczanych w Serwisie udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu nieodpłatnego i płatnego;
  b) zapoznawania się z aktualną ofertą produktową Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą;
  c) udostępnienia mu miejsca na serwerach Usługodawcy w celu zamieszczania Wpisów pod wybranymi Materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlania przez Usługodawcę w Serwisie;
  d) zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z funkcjonowaniem i tematyką Serwisu;
  e) otrzymywania „newslettera” na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail);
  f) zakupu produktów i usług oferowanych w Serwisie oraz niektórych Materiałów oznaczonych przez Usługodawcę jako odpłatne, w szczególności szkoleń, warsztatów, webinarów, treningów online, treningów stacjonarnych;
 2. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika, z wyłączeniem § 4 ust. 1 pkt f), są nieodpłatne.
 3. Zasady zamawiania i płatności przez Użytkownika za Usługi odpłatne określone są każdorazowo przez Usługodawcę w Serwisie.
 4. W Serwisie prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie zmian w funkcjonalnościach Serwisu, w szczególności poprzez wprowadzenie nowych Usług lub funkcji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie zmian w treści Materiałów udostępnianych w Serwisie, w szczególności poprzez wprowadzenie zmian w całości lub części informacji udostępnianych w Serwisie, podmiany plików do pobrania, a także częściowego lub całkowitego usunięcia z Serwisu publikowanych Materiałów.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania w dowolnym czasie opłat od dowolnych Usług dostępnych w Serwisie. Jednakże o wszelkich zmianach dotyczących zasad płatności za Usługi Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do jednoznacznego i wyraźnego oznaczania Usług odpłatnych dostępnych w ramach Serwisu. Wszelkie informacje dotyczące opłat za poszczególne Usługi będą dostępne w Serwisie.
 9. Usługodawca nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się do Serwisu z innych serwisów internetowych. Ewentualne zgłoszenia reklamacyjne dotyczące prawidłowości działania Serwisu nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika wobec Usługodawcy.
5. Warunki techniczne korzystania z Serwisu
 1. Wymagania techniczne do korzystania z Usług w ramach Serwisu są następujące:
  a) posiadanie przez Użytkownika Urządzenia końcowego;
  b) dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze wersje przeglądarek mogą nie być kompatybilne z Serwisem;
  c) posiadanie konta poczty e-mail;
  d) włączona obsługa Javascript plików „cookies”.
 2. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w Urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. pliki „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w ramach Serwisu. Szczegóły wykorzystywania plików „cookies” zostały określone w Polityce prywatności Serwisu.
6. Rejestracja Użytkownika i newsletter
 1. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do:
  a) zaznaczenie pola przy treści oświadczenia o akceptacji Regulaminu (checkbox);
  b) wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści oświadczenia w tym zakresie (checkbox);
 2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy newslettera na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści oświadczenia w tym zakresie (checkbox).
 3. Dokonując Rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą, na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail lub w postaci SMS na podany przez niego numer telefonu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści oświadczenia w tym zakresie (checkbox).
 4. Użytkownik może w każdym czasie i bez względu na przyczynę odwołać zgodę na otrzymywanie newslettera oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając w tym celu wiadomość na adres e-mail Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.
7. Prawa i obowiązki Stron
 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia należności za Usługi odpłatne w terminie i w sposób określony w Serwisie i Regulaminie dla danego typu Usługi.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Użytkowników pytania związane z określoną tematyką dostępną w Serwisie, za wyjątkiem pytań dotyczących Usług odpłatnych, za które Użytkownik dokonał zapłaty.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Użytkownika adresu e-mail, Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w §1 ust. 2 Regulaminu. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.
 6. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.
8. Zasady zamieszczania komentarzy w Serwisie
 1. Przedmiotem Usługi, o której mowa w §4 ust. 1 pkt c) Regulaminu, jest:
  a) przechowywanie przez Usługodawcę Wpisów Użytkownika na serwerach oraz jego wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;
  b) licencja udzielona Usługodawcy przez Użytkownika na korzystanie z Wpisu.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w §4 ust. 1 pkt c) następuje w momencie wysłania przez Użytkownika Wpisu do Usługodawcy w celu umieszczenia go pod wybranym Materiałem.
 3. Zamieszczanie Wpisów służy wymianie opinii, poglądów i informacji przez Użytkowników.
 4. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi w Regulaminie.
 5. Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym Materiałem zamieszczonym w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie Materiału, którego dany Wpis dotyczy.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Wpisu.
 7. Jeżeli Wpis stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek znaną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 8. Licencja, o której mowa w ust. 7 powyżej, zostaje udzielona z chwilą dokonania Wpisu, na cały czas trwania autorskich praw majątkowych do Wpisu jako utworu.
 9. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z Wpisu.
 10. Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Wpisu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do Wpisu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika w zakresie opisanym w ust. 7 powyżej.
 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały i treści zamieszczane przez siebie w Serwisie.
 12. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usuwania wszelkich treści o charakterze bezprawnym, w tym komentarzy, w szczególności o charakterze rasistowskim, antysemickim, nacjonalistycznym, szowinistycznym, wzywających do agresji, naruszających dobra osobiste, o charakterze wulgarnym jak również wiadomości powszechnie uznawanych za „spam”.
 13. Usługodawca nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 14. Usługodawca jest uprawniony usunąć każdy Wpis (także komentarz) i w każdej chwili, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy Wpis narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 15. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać żadnych praw Usługodawcy ani osób trzecich, w tym w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych.
 16. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu.
9. Zasady korzystania z usług odpłatnych (cena, forma płatności)
 1. Użytkownik może składać zamówienia na Usługi odpłatne w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu
 2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Opłata za daną Usługę podana jest w polskich złotych i zawiera podatek od towarów i usług (VAT). Opłata wskazana dla danej Usługi jest wiążąca od chwili zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 4. Sposoby wnoszenia opłaty za daną Usługę są każdorazowo określone w Serwisie.
 5. Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Użytkownika.
 6. Płatności mogą być realizowane w formie przelewu tradycyjnego Usługodawca może rozpocząć świadczenie Usługi odpłatnej przed zaksięgowaniem należności na swoim rachunku bankowym, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Użytkownika potwierdzenia dokonania zapłaty za Usługę.
 7. Usługodawca w Serwisie udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji.
 8. W razie wniesienia przez Użytkownika opłaty w wysokości wyższej niż określona dla danej Usługi odpłatnej na stronach Serwisu, Usługodawca zwróci nadwyżkę Użytkownikowi.
 9. Wszelkie koszty poniesione przy przelewach bankowych obciążają Użytkownika.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest podać Usługodawcy wszelkie prawidłowe dane wymagane do wystawienia faktury VAT niezwłocznie po dokonaniu przelewu lub podczas rezerwacji terminu Usługi, jednak w każdym przypadku nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni.
10. Własność intelektualna
 1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym w szczególności utwory i znaki towarowe, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631 j.t. ze zm.) i ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 j.t. ze zm.).
 2. Prawa do utworów oraz znaków towarowych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy wspominane prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory oraz znaki towarowe na podstawie zgody ich właścicieli.
 3. Poprzez korzystanie z utworów oraz baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do korzystania z tych utworów lub baz danych.
 4. Bez uprzedniej pisemnej zgody niedozwolone jest utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i udostępnianie przez Użytkowników w jakiejkolwiek formie, miejscu i czasie Usług odpłatnych świadczonych przez Usługodawcę w formie konsultacji telefonicznych.
 5. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownik może korzystać z Serwisu i Materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i udostępnianie w sieci Internet lub w jakikolwiek inny sposób Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, do których zalicza się również udostępnianie stron Serwisu jako linki w social media, na forach internetowych itp.
11. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób i skutki korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Usługodawcy, w szczególności naruszenia przez Użytkownika praw innego Użytkownika, osób trzecich lub przepisów prawa, z wyjątkiem przypadków, kiedy odpowiedzialność taka przewidziana jest przez przepisy prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane niezależnymi od Usługodawcy zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. w związku z przeprowadzaną konserwacją, przeglądem lub wymianą sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych) lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zamieszczonych w Serwisie lub posłużenia się takimi informacjami przez Użytkownika lub osoby trzecie.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
12. Postępowanie reklamacyjne
 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu lub pisemnie na adres Usługodawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe: numer telefonu lub adres poczty e-mail, a także opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest prowadzone przez Usługodawcę, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Usługodawca powiadamia Użytkownika listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 7. W przypadku wynajmowania powierzchni reklamowej, warunki reklamacji będzie określać indywidualna umowa między Stronami.
13. Rozwiązanie Umowy
 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa, niezależnie od tego, czy do zawarcia Umowy o świadczenie tej Usługi wymagana była Rejestracja w Serwisie.
 3. Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu, przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.
 5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
  a) o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług;
  b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług określonego w ust. 3 i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy.
 7. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia umów o świadczenie Usług w przypadku gdy Użytkownik korzysta w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z Usług odpłatnych lub Usług wymagających rejestracji z Usług wymagających Rejestracji w Serwisie. Wypowiedzenie dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez Użytkownika z Usługodawcą na wszystkie Usługi świadczone w Serwisie i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika z bazy danych Usługodawcy, z zastrzeżeniem ust.8 poniżej.
 8. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 9. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi wymagającej Rejestracji w Serwisie lub Usługi odpłatnej, jeżeli Użytkownik dokonał ponownej Rejestracji w Serwisie lub zamówił Usługę odpłatną po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i zaprzestaniu świadczenia takiej Usługi na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
14. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2020 roku.
 2. Usługodawca, w każdym czasie, ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług oraz wprowadzania nowych Usług. Usługodawca poinformuje Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.
 3. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Serwisie.
 4. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 5. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
 7. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie podlegają przepisom wynikającym z właściwych ustaw.

 

 

Dla mnie prowadzenie treningów to dużo więcej niż tylko praca – to moja pasja. Dlatego na każdym treningu daję z siebie 120%, a każdego podopiecznego traktuję indywidualnie, bo każdy jest wyjątkowy i od swojego trenera oczekuje czegoś innego.

DW

Kontakt

Dariusz Więcław – Trener personalny
NIP: 7812019944
REGON: 388715296

Napisz do mnie

[wpforms id="152" title="false" description="false"]